Click on the slide!

Bangrakam Hospital

Bangrakam Hospital

โรงพยาบาลบางระกำ   "ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น." 

Click on the slide!

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

  นายแพทย์ ภูวดล พลพวก  

Click on the slide!

บริการด้านการตรวจรักษา ด้านจักษุ

บริการตรวจตา สายตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

ขอเชิญเข้ารับการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)

พิมพ์
PDF

ขอเชิญเข้ารับการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท.)

 

  ในการนี้เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิได้รับบริการตามสิทธิจ่ายตรงสวัสดิการ

 

รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท.)โรงพยาบาลบางระกำ จึงขอเชิญผู้มีสิทธิทุกท่านมารับการลงทะเบียน

 

เบิกจ่ายตรงๆ ที่งานเวชระเบียนโรงพยาบาลบางระกำในวันและเวลาราชการ

 

โดยมีเอกสารประกอบการลงทะเบียนดังต่อไปนี้ 

 

1. ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 15 ปี ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสิทธิ จำนวน 1 ฉบับ

2.เด็กอายุ 7-15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร หรือ smart card จำนวน 1 ฉบับ

3. เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) รพ.บางระกำ

เรียน ผู้รับบริการโรงพยาบาลบางระกำทุกท่าน

ผู้รับบริการท่านใดที่มีปัญหาต่อการให้บริการ สามารถเขียนชื่อ - นามสกุล ของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่ท่านไม่พอใจพร้อมรายละเอียดเรื่องราวที่ท่านไม่พึงพอใจ หย่อนใส่ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และขอความกรุณาเขียนชื่อ - นามสกุลของผู้ร้องทุกข์มาด้วย โดยทางโรงพยาบาลบางระกำ จะมีผู้รับผิดชอบเปิดตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ทุกวัน ตอนเย็น โดยทางโรงพยาบาลบางระกำจะปิดข้อมูลของท่านเป็นความลับ ทางโรงพยาบาลบางระกำขอขอบพระคุณ ที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางโรงพยาบาลบางระกำขอน้อมรับคำติชมของท่าน เพื่อพัฒนาบุคลากรและโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น หากผู้รับบริการท่านใดไม่สะดวกในการเขียนใบร้องทุกข์สามารถเข้าไปส่งข้อความไว้ได้ที่ http://bkh.plkhealth.go.th/bkita/complaint.phpเมื่อทางโรงพยาบาลบางระกำได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการรับข้อร้องเรียน